Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Hyvinvointivalmennus Sentimentalin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.10.2022.

1 Rekisterinpitäjä

Hyvinvointivalmennus Sentimental
3165722–4
Myötätuulentie 11
40530 Jyväskylä

2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anne Korkia-aho, anne@sentimental.fi

Rekisterin nimi

Hyvinvointivalmennus Sentimentalin markkinointi- ja asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Hyvinvointivalmennus Sentimentalin asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen, tutkimus ja seuranta.

Asiakassuhteiden analysointi sekä muut asiakkuuden hoitamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.

Verkkosivuston kävijöiden seuranta, analysointi ja verkkosivuston käyttökokemuksen kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot
• Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja toimiala
• Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (kuten laskutustavat, asiakkaan antamat lisätiedot, ostetut tuotteet ja palvelut, laskutetut tai laskutettavat työt)
• Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
• Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes asiakkuus päättyy lopullisesti asiakkaan tai yrityksen toimesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, asiakkaan kotisivuilta tai muulla vastaavalla tavalla.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on asiakkaan kanssa sovittu. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle ilman asiakkaan erillistä suullista tai kirjallista hyväksyntää.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä tai pyytää niiden rajoittamista. Pyynnöt näistä tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).